- spracovanie rozpočtov HSV a všeobecných PSV prác

-       položkový rozpočet stavebnej časti stavby - vypracovanie rozpočtu vrátane výkazu výmer, ako súčasť projektovej dokumentácie

vytvorenie rozpočtu pre fondy EU, ŠFRB, hypotekárne úvery a pod.

-       spracovanie celkového rozpočtu stavby (stavebná časť + zapracovanie nákladov inžinierských sietí)

-       kontrola a posúdenie primeranosti jednotlivých cien a celkovej ponukovej ceny stavby